מהי בקרת תכן ?

ועדה חקירה ממלכתית בראשות השופט זיילר ז”ל לחקר אסון וורסאי התבקשה להציע רפורמה מערכתית, הכוללת את תהליכי הרישוי ובקרת האיכות על התכנון והביצוע של מבנים.
אחת המסקנות הברורות והמרכזיות של הועדה הייתה חלוקת תהליך קבלת ההיתר מטעם הרשות המקומית לשניים. בשלב ראשון יינתן היתר מרחבי-אדריכלי (צורה ושטחי בנייה) ובשלב השני יינתן היתר סופי לאחר הגשת תכניות הנדסיות מפורטות, שקיבלו אישור ממכון בקרה מקצועי, חיצוני ובלתי תלוי.

אי לכך, המליצה הועדה על הקמתם של מכוני בקרה שבאחריותם אישור התוכניות ההנדסיות וכתנאי להוצאת היתר בניה לפרויקט.
ההנחה הרווחת בקרב אנשי המקצוע היא שהבקרה על תכן הנדסי, מעקב אחר הביצוע בשטח ומתן אישור שהמבנה הסופי תואם את ההיתר שניתן תצמצם משמעותית את הסיכוי לכשלים הנובעים מתכנון או ביצוע לקוי.

 

מהי בקרת תכן ?

בקרת תכן הינה הליך של בחינה הנדסית-מקצועית המתייחס למגוון רחב של היבטים הנדסיים ואדריכליים בתכנון  המבנה.
הליך בקרת התכן נעשה  במסגרת הליך הרישוי במרכזו של הליך קבלת ההיתר לבניה, עם עדכון התוכניות והשלמתם לטובת עמידה בכלל התנאים המרחביים שהציבה הועדה. עם השלמת תהליך בקרת התכן ועדכון התוכניות ונספחי הבקשה ע”י עורכי הבקשה בהתאם להערות מכון הבקרה, יעביר המכון את המלצתו לרשות הרישוי למתן היתר בניה לפרויקט.

בקרת התכן מיועדת לוודא, כי כלל תכניות הפרויקט המוגשות לצורך קבלת ההיתר תואמות את המחייב בחוקים, תקנות, תקנים וקוד הבניה ובכך לטייב את איכות התכנון והביצוע ולשפר את שלום ובטיחות הציבור העתיד להשתמש במבנים אלו.

תהליך בקרת תכן ובקרת הביצוע מחייב במס’ מדינות בעולם והוכיח כי בזכות קיומו נמנעו כשלים רבים בתהליכי בניה ואיכותם שופרה. שיטת בקרת התכן אשר הונהגה בארץ נסמכת על שיטת הבקרה הנהוגה באנגליה ומהווה שינוי תפיסה מבורך בעולם הבנייה. ביצוע בקרת תכנון מולטי-דיסציפלינרית על תחומי אדריכלות והנדסה רבים, בחינת התאמתם לחוקים ובחינת האינטגרציה ביניהם ,מביאה לשדרוג באיכות התכנון בארץ ולשיפור איכות תכניות הביצוע והתאמת הפרויקט להיתר שהתקבל עבורו.

 

תהליך תכן הבקרה

בהתאם להגדרת משרד הפנים/מנהל התכנון נכתבו תקנות בחוק המכתיבות את אופן פעילותם של מכוני הבקרה אשר מקבלים את רישיונם מאת המדינה לאחר שנבדקו והוסמכו ע”י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות כמעבדות מורשות למתן שירותי בקרות תכן וביצוע.

הליך בקרת התכן מתבצע על ידי מהנדסים/אדריכלים מנוסים וותיקים אשר משמשים כבקרים מורשים הרשומים ברשם המהנדסים כחוק.
תהליך בקרת התכן מבוצע ע”י בקרה מדגמית המתבססת על ניהול והערכת סיכונים לפרויקט. במסגרת תהליכי הערכת הסיכונים לפרויקט מאתר מכון הבקרה ובוחן באופן מדגמי את נק’ התורפה והאלמנטים המרכזיים בהם עלול להתפתח כשל תכנון/ביצועי אשר עלול חלילה לסכן את שלום הציבור ובטיחותו, איכות הבניין, יציבותו או/ו תפקודו.  בנוסף, במסגרת תהליך בקרת התכן מתבצעת גם בקרה תהליכית לבדיקת תהליך תכנוני נכון ותוצאות מתאימות במס’ תחומים כמוגדר בתקנות להפעלת מכוני הבקרה.

 

תחומי בקרת תכן

פעילות בקרת התכן מכסה מס’ תחומים עיקריים הנוגעים ליציבות הבניין, בטיחותו ותפקודו ההנדסי, כדלקמן:

 • מידת יציבות השלד למצבי הרס וביסוס הבניין
 • בטיחות מפני אש, צמצום האפשרות לפגיעה ממעידה, מנפילה, מהיתקלות ומכווייה
 • איטום הבניין כולל איטום חלקי הבניין הבאים עם הקרקע או מצויים בתת הקרקע
 • מתקני תברואה והבטחת תנאים תברואיים
 • מערכת הניקוז למניעת שיטפונות וזיהום הקרקע וביצוע השהייה והחדרה
 • מיגון – מרחב מוגן
 • אקוסטיקה של המבנה
 • בטיחות מערכת החשמל
 • בידוד תרמי
 • נגישות
 • קרינה

 

מהם יתרונות תהליך בקרת תכן ?  

 • מניעת שגיאות בתכנון וטיוב איכות התכנון והאינטגרטיבי של הבניין.
 • רמת תאימות גבוהה של התוכניות לדרישות התקנים, תקנות, חוקים וקוד הבניה.
 • חיסכון כספי הנובע מתחילת ביצוע עם תוכניות ברמת מוכנות גבוהה המפחיתה באופן משמעותי את היקף העבודות הנישנות לתיקון ליקויי בניה העלולה להגיע לכדי יותר מ4% מעלות הפרויקט.
 • קיצור משך הפרויקט הנובע מקיצור משך הבניה נוכח אי עיסוק בהריסות, תיקונים ועבודות נישנות
 • הפחתת עלויות תיקוני שנת בדק נוכח ביצוע איכותי, טוב ויעיל.
 • ייעול תהליך הוצאת היתר, קבלת תעודת גמר והפחתת הבירוקרטיה נוכח קבלת אישורי כב”א ופקע”ר באמצעות מכון הבקרה לאחר בדיקת התאמתם לתכנית הראשית ובאינטגרציה מלאה לשאר מערכות הבנין.
 • שיפור איכות הבנייה
 • מיקסום בטיחות ואיכות המבנים בעת מסירתם לדיירים
 • מתן אישורי כב”ר ופקע”ר ע”י מכון בקרת הבניה הישראלי

 

מכון בקרת הבניה הישראלי: אפשר לבנות עלינו

מכון בקרת הבניה הישראלי הוקם בשנת 2016 ע”י חברת מילגם בעקבות ההחלטה להקים גופי בחינה פרטיים לבקרת תכן וביצוע אשר נועדו להשתלב בפעילות הרישוי והבניה המובלות ע”י רשויות הרישוי בשנת 2018 החל המכון בפעילותו לאחר שהשלים את הליכי הכשרותו והסמכתו ע”י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות .
מרגע הקמתו ועד היום מלווה מכון בקרת הבניה הישראלי את התכנון וההקמה של אלפי יח”ד במגוון פרוייקטים הפרוסים בכל הארץ.

במכון בקרת הבנייה הישראלי מועסקים בקרים מורשים שהוסמכו לתת בקרת תכן ולבצע את תהליך בקרת התכן מתחילתו ועד סופו. בקרים אלו הינם מהנדסים, אדריכלים והנדסאים מקצועיים בעלי ניסיון מקצועי רב בתכנון, ניהול ביצוע ופיקוח על תהליכי בנייה ותיאום בין כל מרכיביהם.

כמו כן, במכון בקרת הבניה הישראלי, עובדים יועצים מומחים ממוקדי ידע לתגבור ולסיוע בתהליכי הבקרה והביצוע.

שירותי המכון

 • מציע ליזמים שירותי בקרת תכן למבנים מיועדים. שירותים אלו כוללים בדיקת נספחי התכן של המבנה.
 • בקרת תכן וביצוע משבחת את רמת תכנון הבנייה ומבטיחה עמידה מלאה בכל התקנים והחוקים המצווים ע”י המדינה. תהליך זה מאפשר תיאום מוצלח בין ההיבטים השונים של תוכניות המבנה.
 • בדיקת תכניות של בטיחות אש ומיגון והנפקת אישורי כב”א ופקע”ר בהתאם לדרישות החוק.
 • מציע ליזמים ולקבלנים בקרת ביצוע הכוללת גם ליווי הבנייה בתהליך ההקמה וכן המשך בקרת תאימות הביצוע בפועל לכל מה שנדרש בחוק.
 • לקראת סיום הבנייה אחראי מכון הבקרה לביצוע בדיקות אינטגרציה לכלל מערכות המבנה ומתן אישור סופי להשלמת הבנייה והוצאת תעודת הגמר למבנה.

 

מכון בקרת הבניה הישראלי עובד מסביב לשעון בכדי לשפר את איכות הבניה בישראל ולדאוג לעתיד בטוח יותר.