בקרת ביצוע

מכון בקרה לפרויקט נדלן

מהי בקרת ביצוע ?

בקרת הביצוע, הוא הליך הבקרה ההנדסי המתרחש לאחר קבלת היתר הבניה ומתקיים עד לקבלת תעודת הגמר. מטרתו של הליך זה הוא לוודא כי הביצוע בפועל תקין ותואם את הוראות התכן, את עמידתו בתקנים מחייבים, תקנות וקוד הבניה על מנת לשפר את איכות הפרויקט ולטייב את בטיחות המבנה ויציבותו תוך כדי דאגה לשלום הציבור.

הליך בקרת הבנייה עוסק בבקרה על מגוון רחב של תחומי תכן הנדסיים דוגמת: יציבות השלד למצבי הרס וביסוס הבניין, בטיחות מפני אש, מילוט וחילוץ, צמצום האפשרות לפגיעה ממעידה, מנפילה, מהיתקלות או מכוויה, איטום חלקי הבנין הבאים במגע עם הקרקע, מתקני תברואה והבטחת תנאים תברואיים, אוורור הבנין, ניקוז, מיגון, הגנה מפני חומרים מסוכנים ואקוסטיקה. 

מדוע יש צורך בשירותים הללו ?

שירותים אלו נדרשים על מנת לוודא ייעול ושיפור תהליכי הרישוי והבניה בישראל, הפחתת הבירוקרטיה הקשורה בתהליכים אלו, שיפור איכות התכנון והבניה בישראל והבטחת עמידתם בכלל החוקים, תקנים ותקנות מחייבות עבורם.

כדי שבניין יוקם באופן איכותי, מקצועי ובטיחותי הראוי לאכלוס, יש צורך בביצוע בדיקות ופעולות בקרה של גופים רבים. 

מכון בקרת הבניה הישראלי מרכז את בדיקות התכן והביצוע בדיסציפלינות השונות באופן אינטגרטיבי ושלם. ביצוע בחינת התאמה הכוללת גם את נושאי, יציבות וביסוס, תברואה, ניקוז ואיטום, פקע"ר וכב"א תורמת ליעילות התהליך, הפחתת הבירוקרטיה, טיוב איכות התכנון והביצוע ושיפור בטיחות המשתמש.

מה היתרונות והייחודיות של המכון לבקרת בניה במתן השירותים הללו ?

 • מכון בקרת הבניה הישראלי הינו הגדול והמוביל בישראל בעל ניסיון מצטבר בביצוע בקרות בניה בהיקף של אלפי יח"ד
 • מכון בקרת הבניה ישראלי בעל התמחות בהובלת תהליכי בקרת תכן וביצוע בפרויקטים הכוללים הקמה בו-זמנית של שכונות מגורים חדשות המכילות עשרות מבנים ויצירת ערך מוסף גבוה ליזם באמצעות הקפדה הן על התכנון השכונתי-סביבתי והן על התכנון הפרטני למבנים השונים
 • בעל שביעות רצון גבוהה מאוד בקרב לקוחותינו, עפ"י סקר שנערך על ידי מנהל התכנון
 • מעסיק עשרות מהנדסים, אדריכלים ויועצים מומחים בפריסה ארצית בכל מקצועות ההנדסה, כב"א ופקע"ר בעלי ניסיון פרקטי-מעשי בתכנון וביצוע
 • מבצע בחינת סופרפוזיציה ותיאום בין הדיסציפלינות השונות במהלך בקרת התכן
 • מתחייב לביצוע בקרות תכן וביצוע בלו"ז קצר בהתאם להגדרות החוק והתקנות
 • מבצע בקרה מקוונת באופן מלא באמצעות מערכות ייעודיות למכון בקרת הבניה ישראלי
 • בעל ניסיון מקצועי-הנדסי רב וקשרי עבודה טובים עם עשרות ועדות לתכנון ובנייה בישראל
 • פישוט הבירוקרטיה שבהוצאת היתר נוכח הפקת אישורי כיבוי אש ופקע"ר ע"י מכון הבקרה באמצעות בקרים מורשים
 • מחויב לתעריפי אגרת בקרה קבועה בהתאם לתעריף שקבע הרגולטור
 • מחויב ליצירת ערך מוסף ליזם בשיפור איכות התכן והביצוע, קיצור משך הקמת הפרויקט והפחתת עלויות ההקמה נוכח טיוב תכניות העבודה הסופיות ומניעת ביצוע עבודה נשנית שנועדה לתקן ליקויי ביצוע
 • בקרות תכן וביצוע חינם בעבור פרויקטים שהוגשו לקבלת היתר בטרם החוק נכנס לתוקפו 
 • למכון בקרת הבניה הישראלי ניסיון מעשי בהובלת תהליכי בקרה בעבור חברות יזום ובניה מהמובילות במשק : אלקטרה השקעות, ב.ס.ט, שיכון ובינוי, אשטרום, אאורה, סולל-בונה, י.ק. מגידו, אלמוגים, אודור, אפריקה ישראל-דניה סיבוס, עץ השקד, קבוצת גבסו, שלום את נתן, גשם החזקות, קרינסקי-גוטליב, בנייני משולמי, אנגלאינווסט, רובין גרופ ועוד

 

באחריות מכון הבקרה
באחריות רשות הרישוי
באחריות הקבלן / מתכנן

היערכות לבקרת ביצוע
לאחר סיום בקרת התכן וקבלת היתר הבניה בפרויקט, מתחיל שלב בקרת הביצוע שילווה את תהליך הבניה עד לתעודת הגמר.

חשוב ! יש לחתום על חוזה התקשרות עם מכון הבקרה
חשוב ! יש לוודא השלמת תכניות ונתונים בהתאם למופיע בדו"ח בקרת תכן מסכם
חשוב ! יש לוודא השלמת מסמכים נוספים כהערכות לביצוע כמפורט בתקנות
לאחר השלמת כל הנ"ל יעביר המכון לרשות הרישוי את המלצתו למתן אישור תחילת עבודות לקבלן


קליטת בקשה לבקרת ביצוע
עם קבלת ההיתר הבניה יש להעביר למכון הבקרה את המסמכים הנדרשים לקליטת הבקשה לבקרת ביצוע ולהתחלת הליך בקרת הביצוע (תנאי סף) בהתאם לסעיף 48 בתקנות התכנון והבנייה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע"ח-2018

במכון ימונה מנהל תיק בקרת ביצוע אשר ילווה אתכם בתהליך הבניה עד לקבלת תעודת גמר.
לאחר קליטת הפרויקט לבקרת ביצוע נעביר לרשות רישוי את המלצתנו למתן אישור תחילת עבודות וכן את המסמכים הנלווים לקליטה:

 • מסמך קליטת הבקשה לבקרת ביצוע
 • תכנית ארגון אתר
 • לוח זמנים משוער לביצוע הפרויקט
 • קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין
 • מינוים והצהרות של בעלי התפקידים לביצוע העבודה


בקרת ביצוע – שלד וגמרים

עם תחילת הביצוע יכין מכון הבקרה בשיתוף האחראי על הביצוע של הקבלן תכנית ביקורים בפרויקט למהלך עבודות השלד והגמרים.
במהלך תקופת הביצוע, האחראי לתאום עם מכון הבקרה יודיע למכון על התקדמות העבודות והגעתו לשלב הבקרה המתוכנן לפי תכנית הביקורים, בהתראה של חמישה ימים מראש
בסיום כל ביקור יוציא מנהל תיק הבקרה דו"ח ביקור הכולל ממצאי בקרת ביצוע והנחיות לקבלן
חשוב ! יש לתת מענה לממצאים ולהנחיות שניתנות ע"י מכון הבקרה בדוחות הנ"ל בהתאם לפרקי הזמן שהוקצו לתיקונם, על מנת לאפשר תיקון ליקויים בזמן אמת כמתחייב ולמנוע עיכובים בהקמה


הערכות לתעודת גמר

לקראת סיום עבודות הבניה עליכם לרכז את מסמכי הבדיקות, המסמכים והאישורים הנדרשים לשם עריכת חוו"ד מסכמת לביצוע
עם סיום העבודות והעברת כלל המסמכים כנ"ל למכון הבקרה עליכם להגיש בקשה להנפקת חוו"ד מסכמת לבקרת הביצוע


בקרת ביצוע – דו"ח מסכם
חוות הדעת המסכמת תושלם ע"י מכון הבקרה ותועבר לרשות הרישוי תוך 20 ימ"ע בהתאם לתקנה 63 לתקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו), תשע"ח-2018, בצרוף מסמכים הנדרשים לקבלת תעודת גמר:

 • מפת עדות
 • קובץ תכניות עדות של הבניין או העבודה
 • אישור מורשה נגישות
 • הצהרות


זיכרו ! תקינות חוו"ד מסכמת של מכון הבקרה מהווה המלצת המכון למתן תעודת גמר לפרויקט על ידי רשות הרישוי