קבלת היתר בנייה

המלצה משמעותית של ועדת זיילר היא הקמה של מרכזי בדיקה פרטיים ומקצועיים שיפקחו על תכנון המבנים ועל ביצוע הבנייה. למכוני הבקרה יועד חלק מרכזי בהליך הרישוי – בשלבי הרישוי והביצוע כך שעבודה יעילה מולם עשויה לקצר גם את פרק הזמן שאורך להוציא היתר בנייה.

קבלת היתר בנייה

מהו היתר בנייה?

היתר בנייה, הוא אישור שניתן ע"י הרשות המקומית לתכנון ולבנייה לבצע עבודות בניה , הריסה או שינוי בשימוש למקרקעין. לאחר קבלת המידע להיתר, ניתן לגשת אל התכנון האדריכלי של הבניין ולהכנת ההגשה להיתר, שתכלול אישורים מגורמים שונים בהתאם לדרישות שנקבעו ע"י הועדה.

תהליך הוצאת ההיתר יכול לפעמים לקחת יותר משנה ומגיע בחלק מוועדות התכנון אפילו לשנתיים.

קבלת היתר בנייה

לפי תקנות הרישוי, עבור הגשת הבקשה להיתר בניה יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. תכנית הגשה (גרמושקה) ערוכה ע"י עורך הבקשה וכוללת תכניות וטפסים לפי תקנות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965.
  2. טפסים הכוללים את תיאור הנכס, חומרי הבניין,פרטי הבניין, פירוט השטחים המבוקשים ומינויים והצהרות.
  3. תכניות הכוללות מפת מדידה בתוקף, תכנית העמדה, תכנית פיתוח, חתכים, תכנית אדריכלית ואישורים נוספים בהתאם לדרישות.

במקור מכוני הבקרה יועדו להחליף את כלל גורמי הממשלה והגופים הממשלתיים שאישורם נדרש במהלך הליכי הרישוי: פיקוד העורף, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כבאות והצלה לישראל, משרד החינוך, חברת החשמל. זאת משום שטרם הקמתם של המכונים הליך קבלת היתר בנייה מפוזר בין כל הגופים האלה, חברות הבנייה נאלצות לפנות לכל אחד מהם בנפרד, וכל אחד מהגופים דרישות ונהלים שונים ולעיתים סותרים. אבל כיום מכוני הבקרה מרכזים את הטיפול בבקרה של שני גורמים בלבד: פיקוד העורף וכבאות והצלה לישראל. ולכן הליכי הרישוי עדיין מחייבים פנייה נפרדת לגופים כגון חברת החשמל, רשות מקרקעי ישראל, רשות העתיקות וספקי תשתיות תקשורת ומים.

מהו מכון בקרה?

תיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבע את הקמתם של מכוני בקרה לצורך בקרה איכותית על תכן הבנייה בשלבי ההיתר והביצוע.
מכוני הבקרה נועדו לפשט את הבירוקרטיה בתהליכים הסטטוטוריים באמצעות צירוף אישורי כיבוי אש ופקע”ר למקום אחד, לשפר את איכות הבנייה ולהעלות את רף הבטיחות לשלום הציבור.

בקרת תכן – הינה הליך של בחינה הנדסית-מקצועית המתייחס למגוון רחב של היבטים הנדסיים ואדריכליים בתכנון  המבנה.
הליך בקרת התכן נעשה  במסגרת הליך הרישוי במרכזו של הליך קבלת ההיתר לבניה, עם עדכון התוכניות והשלמתם לטובת עמידה בכלל התנאים המרחביים שהציבה הועדה. עם השלמת תהליך בקרת התכן ועדכון התוכניות ונספחי הבקשה ע”י עורכי הבקשה בהתאם להערות מכון הבקרה, יעביר המכון את המלצתו לרשות הרישוי למתן היתר בניה לפרויקט.

בקרת התכן מיועדת לוודא, כי כלל תכניות הפרויקט המוגשות לצורך קבלת ההיתר תואמות את המחייב בחוקים, תקנות, תקנים וקוד הבניה ובכך לטייב את איכות התכנון והביצוע ולשפר את שלום ובטיחות הציבור העתיד להשתמש במבנים אלו.

בקרת הביצוע, הוא הליך הבקרה ההנדסי המתרחש לאחר קבלת היתר הבניה ומתקיים עד לקבלת תעודת הגמר.
מטרתו של הליך זה הוא לוודא כי הביצוע בפועל תקין ותואם את הוראות התכןאת עמידתו בתקנים מחייבים, תקנות וקוד הבניה על מנת לשפר את איכות הפרויקט ולטייב את בטיחות המבנה ויציבותו תוך כדי דאגה לשלום הציבור.

מכוני בקרה – הדרך הקצרה לקבלת היתר בנייה

מכון הבקרה מעסיק מהנדסים, אדריכלים והנדסאים, כולם בעלי ניסיון מקצועי בתחום תכנון וביצוע הבנייה.

מתפקידו של מכון הבקרה הוא להשיג עבור הקבלנים והיזמים את האישורים הכרחיים מכיבוי אש ופיקוד העורף ללא צורך בהתערבות הרשויות.
מכון הבקרה אמון על שיפור הבטיחות, רמת התכנון של המבנה ורמת ביצוע גבוהה ואיכותית.
תפקידנו הוא לבקר את התהליכים, אך גם לחסוך בביוקרטייה ובזמן היקר שלכם.