חובת שילוב מכון בקרה בהליכי הרישוי

חובת שילוב מכון בקרה בהליכי הרישוי – המפתח לשיתוף פעולה מוצלח עם ועדות התכנון לקיצור משך הליכי הרישוי

תקנות התכנון והבניה (הקמת מכון בקרה ודרכי עבודתו) תשע"ח 2018 קובעים כי קיימת חובת מכון בקרה בהליכי רישוי ע"י מכוני הבקרה על מבנים חדשים בבניה רוויה למגורים שאינם רבי קומות.
מטרתה של חקיקה זו היא להבטיח את שלום הציבור ובטחונו ע"י תהליך בקרת תכן ובקרת הביצוע.
מכון הבקרה מחליף את רשות הכבאות ופיקוד העורף.
פועל יוצא של התהליך הוא הקלה על העומס הרגולטורי על ועדות התכנון והבניה.

מכון הבקרה הינו גורם מייעל לענף הבנייה ומשגיח על איכות הבנייה ועל העמידה בתקנים ובתקנות.
מכון הבקרה הוא הגוף המקשר בין היזם למערכות התכנון השונות והוא הגורם הממליץ על קבלת היתר בניה, תחילת עבודות ותעודת גמר.

מכון בקרת הבנייה משולש הזהב

מהו תהליך בקרת התכן?

התהליך של בקרת התכן קשור להיבטים ההנדסיים בשלב הרישוי עד לקבלת היתר בפועל.

בין התחומים הנבדקים ניתן למצוא:

 • יציבות שלד המבנה
 • מידת הבטיחות וההגנה מפני אש
 • נגישות
 • איטום
 • תברואה וגז
 • אוורור
 • הידרולוגיה וניקוז
 • מיגון
 • חומרים מסוכנים
 • בידוד תרמי, אקוסטיקה, קרינה ועוד

חלק מהתחומים יבדקו ע"י בקרה תהליכית וחלקם ע"י בקרה מדגמית. כל התחומים הללו, הנבדקים ע"י מכון הבקרה, הינם תחומים שנדרש לגביהם אישור כתנאי מקדים להעניק למבנה היתר בניה.
את הנושאים הללו יבדקו בקרים מורשים שלהם הסמכת לעשות זאת.

ישנם שני תהליכים של בקרה הנחוצים לתהליך הרישוי של מבנה:

 • בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי – רשות הרישוי תבדוק את התאמת הבקשה לכל המידע המרחבי שנמסר וכן התאמתה לתוכניות ולהנחיות המרחביות החלות על הבקשה.
 • בקרת התכן – מכון הבקרה יבצע תהליך בדיקה הנדסית לתחומי התכן השונים וינפיק אישור כיבוי אש ופיקוד העורף.

הליך בקרת התכן הינו חלק מתהליך הרישוי ומתבצע לאחר הבקרה המרחבית של הרשות המקומית.

תהליך בקרת התכן –

בשלב הראשון עורך הבקשה מגיש את נספחי התכן למכון הבקרה.
מכון הבקרה בודק את תקינות נספחי התכן והתאמתם לתוכנית הראשית.
עריכת דוח הביניים הראשון עורך לכל היותר 15 ימ"ע.
דוח הביניים בנוי מכלל הדיסציפלינות הנבדקות.

לאחר עריכת דוח הביניים צוות המתכננים מטעם היזם מבצעים תיקונים, לשם כך ניתנים 21 ימ"ע למענה על הערות מכון הבקרה.

במידה והתוכניות תוקנו, מכון הבקרה עורך חוות דעת מסכמת וממליץ לרשות הרישוי למתן היתר בניה. הוא כותב דו"ח מסכם חיובי לרשות הרישוי כדי שתעניק לבניין תעודת גמר.

תהליך בקרת הביצוע

מתבצע לאחר קבלת היתר הבנייה מהרשות המקומית ועד לקבלת טופס אכלוס.

מטרתו של הליך בקרת הביצוע הוא להבטיח שהביצוע בפועל תואם את הוראות התכן ואת התכנון המקורי.
הבקרים, מטעם מכון הבקרה, מגיעים לשטח בנקודות קריטיות המוגדרות בחוק .